خشکشویی مبل و خوشخواب

خدمات ترمیم ورفوکاری انواع فرشهای دستباف و ماشینی

انواع ریشه زنی و شیرازه فرشهای دستباف و ماشینی رنگبرداری، قلم زنی، پارگی ، پوسیدگی وساییدگی فرشهای دستباف توسط استادکار ماهر ، رفع سوختگی ،چرم دوزی ،رفوگری فرشهای ماشینی ،کاور ریشه فرش جهت جلوگیری از پوسیدگی